maysoihanhlyvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: maysoianninh.com;

Sản phẩm  >>  Máy soi hành lý Astrophysics  >>  Máy quét hành lý X ray - XIS-5335

Máy soi hành lý Astrophysics

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoihanhlyvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

- Kích thư ớc c ửa vào (R ộng x cao): 53.3 cm x 35.6 cm - Băng truy ề n + T ốc đ ộ 23cm/s + Đ ộ cao: 7 2 . 9cm t ừ sàn nhà + T ải tr ọng: 165 kg - Đ ộ nh ạy: 40 AWG - Đ ộ phân gi ả i không gian: 1mm x1mm - Đ ộ đâm xuyên đ ối v ới thép: 12 mm đ ặc trưng, 10 mm tiêu chu ẩ n - Đ ộ nh ạy tương ph ản: 24 m ức phân bi ệt b ằng m ắ t, 4096 m ức xám - Tiêu chu ẩn an toàn : ISO 1600 (33 DIN) - Máy phát tia X : + Cao th ế 90kV, ho ạt đ ộng ở 84 kV + Dòng ống phát: 0. 6mA + Làm mát: b ể d ầu đi ện môi kín v ới khí cư ỡng b ứ c + Hư ớng chùm tia: hư ớng lên theo đư ờng chéo + Detector: m ảng d ạng ch ữ L, 1024 kênh - Máy tính: + B ộ vi x ử lý: itel Core i5 + B ộ nh ớ: 4 GB RAM + Ổ c ứng: 500 GB HĐ, 120 GB SSD + H ệ đi ều hành Windows + Màn hình LCD 19” - Điều kiện hoạt động: 0 -40 oC, đ ộ ẩm lên đ ến 95% RH - Ngu ồn đi ện: 220V, 50 Hz - An toàn b ức x ạ: Đáp ứng các tiêu chu ẩn liên bang M ỹ và Vi ệt nam (21 -CFR 1020.40 ); đ ộ d ò r ỉ b ức x ạ < 0.1 mR/h .
Đ ặc trưng phân tích hình ảnh:
Hình ảnh 6 màu • 9 m ức zoom ki ểm tra • Đo nguyên t ử s ố Z • Lưu tr ữ hình ảnh t ự đ ộng (150.000) • Đ ếm hành lý • Hình ảnh màu và ảnh đen / tr ắng • Quét liên t ục • Thu phóng liên t ục lên đ ến 64x • Hi ệu ch ỉnh méo ảnh hình h ọc • Ch ức năng đâm xuyên cao • Chú thích ảnh • Xem l ại hình ảnh • Chuy ển đ ổi ảnh sang d ạng JPEG
Phân bi ệt v ật li ệ u • Kh ả năng truy c ập đa t ầng • S ẵn sàng cho m ạng • Chương trình đào t ạo ngư ời v ận hành (OTP) • Hình ảnh h ữu cơ / vô cơ • Hình ảnh hoàn h ả o • Có th ể in hình ảnh • Màu gi ả • Thao tác hình ảnh th ời gian th ự c • T ự ch ẩn đoán theo th ời gian th ự c • Đơn s ắc ngư ợ c • Lưu ảnh (RGB) • Phóng đ ại theo chi ề u d ọ c 
blogger LinkedIn Twitter Facebook